Genel İşletme Deneme Sınavları (Tüm Üniteler) 1.SINIF

bahar güneşiSınavlar0 Yorum26 Haziran 2013

ünite 1

1 Aşağıdakilerden hangisi üretim faktörleri arasında yer almaz?
A) Doğa
B) Sermaye
C) Girişimci
D) Emek
E) Kâr

2. Bir ülkenin sahip olduğu kaynakların bireyler ve kurumlar arasında dağılımını temel alan kurallar bütününe ne ad verilir?
A) Üretim faktörü
B) Talep
C) Ekonomik sistem
D) Ürün
E) işletme birimi

3. Aşağıdakilerden hangisi, ekonomik mallar arasında yer almaz?
A) tv
B) Masa
C) Gazete
D) Un
E) Göldeki tuz

4. Gereksinim ve isteklerin karşılanması amacıyla mal ya da hizmetleri kullanan bireylere yada örgütlere ne ad verilir?
A) Toptancı
B) Tüketici
C) Perakendeci
D) Müteşebbis
E) Endüstriyel tüketici

5. Üretim faktörlerini bir araya getiren kişiye ne ad verilir?
A) Tüketici
B) Girişimci
C) Firma
D) İşletme
E) Yönetici

6. Aşağıdakilerden hangisi, girişimcinin işlevlerinden biri değildir?
A) Üretim araçlarını sağlamak
B) Riskleri üstlenmek
C) Yeni pazarlara açılmak
D) Yeni girdi kaynakları bulmak
E) Ekonomiye müdahale etmek

7. Bir işletmede elektrik üretmek amacıyla kullanılan jeneratör aşağıdaki hangi mal grubuna girer?
A) Dayanıklı üretim malı
B) Dayanıksız mal
C) Ekonomik mal
D) Yardımcı gereç
E) Tüketim malı

8. Aşağıdakilerden hangisi, işletmenin girdilerinden biri değildir?
A) Emek
B) Sermaye
C) Kalite
D) Teknoloji
E) Doğal kaynaklar

9. Aşağıdakilerden hangisi, dayanıklı mal türlerinden biridir?
A) Televizyon
B) Ekmek
C) Şeker
D) Un
E) Hava

10. El, kol, bacak hareketleri gibi kas gücüne dayanan emek türü, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fiziksel Emek
B) Düşünsel Emek
C) Durumsal Emek
D) Tinsel Emek
E) Özdeksel Emek

11. Aşağıdakilerden hangisi, üretim öğeleri arasında yer almaz?
A) Emek
B) Sendika
C) Girişimci
D) Sermaye
E) Teknoloji
12. Aşağıdaki gün ışığı ve yağmur suyu, hangi mal grubuna girer?
A) Serbest Mallar
B) Ekonomik Mallar
C) Tüketim Malları
D) Üretim Malları
E) Yatırım Malları

1.E 2.C 3.E 4.B 5.B 6.E 7.A 8.C 9.A 10.A 11.B 12.A

ünite 2

——————————————————————————–

1. Aşağıdakilerden hangisi, işletmelerin sınıflandırılmasında kullanılan bir ölçü değildir?
A) Ulusal köklerine göre işletmeler
B) Üretim araçlarına göre
C) Sendikalara göre işletmeler
D) İşletmeler arası anlaşmalara göre
E) Hukuki yapılarına göre

2. Aşağıdakilerden hangisi, işletmelerin özel amaçları arasında yer almaz?
A) Uzun dönemli büyüme
B) Kaliteli mal sunma
C) Kâr elde etmek
D) Toplumsal sorumluluk
E) Çalışanlara uygun ücret verme

3. Aşağıdakilerden hangisi, işletmelerin gruplandırılmasın-da kullanılan ölçütler arasında yer almaz?
A) Üretilen mal çeşitlemesi
B) Çalışan sayısı
C) Üretim araçlarının mülkiyeti
D) Hukuki yapısı
E) Ulusal kökleri

4. Aşağıdakilerden hangisi, Fayol’un işletmelerde belirlediği işlevlerden biri değildir?
A) Yönetim Faaliyeti
B) Teknik Faaliyet
C) Ticari Faaliyet
D) Finansal Faaliyet
E) Türsel Faaliyet

5. Aşağıdakilerden hangisi, kişi işletmelerinden biridir?
A) Anonim
B) Limited
C) Kooperatif
D) Dernek ve tesis şirketleri
E) Kollektif şirket

6. İktisadi malların temel özellikleri, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Serbest mal olması
B) Ucuz olması
C) Dağıtımının yoğun olması
D) Kolay ulaşılabilir olması
E) Faydalı ve kıt mal olmaları

7. İşletmeye üretim faaliyetleri için gerekli mal ve hizmet sağlayan kuruluşlara ne ad verilir?
A) Üretici
B) Girişimci
C) İşletme
D) Girişim
E) Tedarikçi

8. İşletmelerin Türk hukuk sistemindeki gruplandırılması göz önüne alındığında, limitet şirketler hangi gruba dahildir?
A) Sermaye Şirketleri
B) Adi Şirketler
C) Adi Komandit Şirketler
D) Anonim Şirketler
E) Kollektif Şirketler

1.C 2.C 3.B 4.E 5.E 6.E 7.E 8.A

ünite 3

——————————————————————————–

1. İşletmelerin büyük yerleşim merkezlerinin çevresinde düzenli ve planlı olarak toplandığı yerlere ne ad verilir?
A) Serbest Bölge
B) Ekonomik Sistem
C) İş Alanı
D) Organize Sanayi Bölgesi
E) Sanayi Sitesi

2. İş analizleri, iş bölümü ve uzmanlaşma, yetki ve sorumluluk dağılımı gibi araştırmalar aşağıdakilerden hangisinin kapsamındadır?
A) Ekonomik Araştırmalar
B) Örgütsel Araştırmalar
C) Teknik Araştırmalar
D) Finansal Araştırmalar
E) Yasal Araştırmalar

3. Aşağıdakilerden hangisi, işletmelerin kuruluş kararındaki ilk aşamadır?
A) Üretimin değerlendirilmesi
B) Yapılabilirlik projesi
C) Yatırım düşüncesinin oluşması
D) Ön proje araştırması
E) Üretime geçiş

4. Aşağıdakilerden hangisi, yapılabilirlik projesi araştırmalarında yer almaz?
A) Ekonomik Araştırmalar
B) Finansal Araştırmalar
C) Örgütsel Araştırmalar
D) Fiziki Araştırmalar
E) Yasal Araştırmalar

5. Kuruluşların önceden belirledikleri çevre politikası ve çevresel hedeflere uygun bir yönetim sistemi kurmalarını aşağıdakilerden hangisi belirler?
A) ISO 14000
B) ISO 9000
C) ISO 9001
D) ISO 9002
E) ISO 9002/2

6. Yapılabilirlik projesinin somutlaştırıldığı ve ayrıntıların belirlendiği aşama aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yatırım düşüncesi
B) Kesin proje
C) Ön proje
D) Yapılabilirlik araştırması
E) Yatırım

7. Küçük işletmelerin kuruluş yeri seçiminde küçük sanayi sitelerini tercih etmesi aşağıdaki etkenlerden hangisinin kapsamında değerlendirilir?
A) Hammadde
B) Özendirme önlemleri
C) Atıklar
D) Çevresel önlemler
E) Enerji ve yakıt

8. Kuruluş karar sürecinde, arsa, makine, araç ve gerecin satın alınması aşağıdaki hangi aşamada gerçekleştirilir?
A) Kesin proje
B) Üretime geçiş
C) Projenin uygulanması
D) Değerlendirme
E) Yatırım kararı

9. Aşağıdakilerden hangisi, işletmelerin kuruluşundaki yatırım kararı aşamaları arasında yer almaz?
A) Yatırım düşüncesi
B) Yapılabilir araştırmaları
C) Eşgüdümsel analiz
D) Kesin proje
E) Projenin uygulanması

10. Kuruluş karar sürecinde, projenin somutlaştırılması ve ayrıntıların belirlenmesini içeren aşama, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kesin proje
B) Üretime geçiş
C) Yatırım
D) Ön proje
E) Değerlendirme

11. Aşağıdakilerden hangisi, işletmelerin seçecekleri kuruluş yeri etkenlerinden biri değildir?
A) Ulaştırma
B) Teknoloji düzeyi
C) İklim koşulları
D) Enerji ve yakıt
E) İşgücü

12. Aşağıdakilerden hangisi, yasal araştırmalar kapsamında yer almaz?
A) Sermaye gereksinimi
B) Kredi sağlama olanakları
C) Kuruluş giderleri
D) Mali sorumluluğu sınırlama
E) Bakım onarım olanakları

1.D 2.B 3.C 4.D 5.A 6.B 7.B 8.C 9.C 10.A 11.B 12.E

ünite 4

——————————————————————————–

1. İşletmenin daha önce satın aldığı girdileri kendisinin üretmeye başlamasına ne ad verilir?
A) İleriye doğru dikey büyüme
B) Yatay büyüme
C) Geriye doğru dikey büyüme
D) Dikey birleşme
E) Tam birleşme

2. Aşağıdakilerden hangisi, işletmeyi büyümeye zorlayan nedenlerden değildir?
A) Çevrenin etkisi
B) Pazarlama
C) Üretim faaliyeti
D) Finansman
E) Bireysel ilişkiler

3. Hisse senetleri satın alınarak sağlanan birleşmeye ne ad verilir?
A) Tröst
B) Holding
C) Kartel
D) Konsorsiyum
E) Konsern

4. Aynı faaliyette bulunan iki işletmenin birleşmesiyle oluşan büyümeye ne ad verilir?
A) Yatay Birleşme
B) Dikey Büyüme
C) Tam Birleşme
D) Dış Büyüme
E) İç Büyüme

5. Gazete çıkaran bir basın kuruluşunun kağıt fabrikasını satın alması ne tür büyümeye örnektir?
A) İleriye doğru dikey birleşme büyüme
B) İleriye doğru dikey büyüme
C) Geriye doğru dikey birleşme
D) Geriye doğru yatay büyüme
E) Yatay büyüme

6. İki veya daha fazla işletmenin tek bir işletme haline gelmesine ne ad verilir?
A) Dış büyüme
B) Geriye doğru dikey büyüme
C) Geriye doğru dikey birleşme
D) İleriye doğru dikey birleşme
E) Tam birleşme

7. Üretim sınırlandırmasına gidilerek fiyatın belli bir seviyenin altına düşürülmemesinin sağlanmasına ne ad verilir?
A) Konsern
B) Tröst
C) Fiyat Karteli
D) Miktar Karteli
E) JointVenture

8. İşletmelerin hem hukuki hem de iktisadi bağımsızlıklarını kaybettikleri birleşme türüne ne ad verilir?
A) Tröst
B) Kartel
C) Holding
D) Konsorsiyum
E) JointVenture

9. Aynı sektördeki iki işletmenin tüketici aleyhine olarak kârlarını arttırmak için birleşmelerine ne ad verilir?
A) Kartel
B) Konsern
C) Tröst
D) Konsorsiyum
E) Konsolidasyon

10. İşletmelerin aynı üretim dalında faaliyet boyutlarını genişletmesine ne ad verilir?
A) Dikey Büyüme
B) Koordineli Büyüme
C) Dış Büyüme
D) İç Büyüme
E) Yatay Büyüme

11. Aynı ürünün değişik özelliklerle piyasaya sürülmesine ne ad verilir?
A) Promosyon
B) Reklam
C) Ürün farklılaştırması
D) Pazar farklılaştırması
E) Kampanya

12. Aşağıdakilerden hangisi, işletmelerin büyüme nedenlerinden biri olarak gösterilir?
A) Kaliteli Hizmet Sunmak
B) Rekabette Finansal Üstünlük Sağlamak
C) Üretim Hacmini Arttırmak
D) Çalışan Sayısını Azaltmak
E) Satış Giderlerinden Tasarruf Etmek

13. Giysi üreten bir işletmenin ürettiği ürünleri mağazalar yoluyla satması yerine, satış mağazaları açarak satması aşağıdakilerden hangisine örnek olarak gösterilir?
A) Dikey Birleşme
B) İleriye Doğru Dikey Büyüme
C) Geriye Doğru Dikey Büyüme
D) Dış Büyüme
E) Yatay Birleşme

14. Konsern anlaşmaları ile tröst arasındaki en önemli fark, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Konsernde amaç maliyeti düşürmektir.
B) Konsernde amaç rekabeti eşitlemektir.
C) Konsernde amaç kârı arttırmaktır.
D) Tröstte amaç maliyeti düşürmektir.
E) Konsernde amaç yeni bir oluşum ortaya koymaktır.

1.C 2.E 3.B 4.A 5.C 6.E 7.D 8.A 9.A 10.E 11.C 12.D 13.B

14.A

ünite 5

——————————————————————————–

1. Herhangi bir eylemin kabul edilebilir bir biçimde gerçekleştirilmesini sağlayan temel kurallar ya da değişkenlere ne ad verilir?
A) Töre B) Gelenek C) Düzen D) Etik E) Yasa

2. İşletmelerde en çok görülen etik dışı davranış nedir?
A) Yasak mal satmak
B) Hırsızlık
C) Sahtecilik
D) Zimmet
E) Hediye ve rüşvet verme

3. İşle ilgili neyin doğru, neyin yanlış, neyin adil, neyin haksız olduğunu gösteren kurallar, inançlar bütününe ne ad verilir?
A) İş ahlakı
B) Görgü
C) Töre
D) Yasa
E) Disiplin

4. İnsani değerler ışığında işletme işlevlerinin doğru olarak yerine getirilmesi çabalarına ne ad verilir?
A) İşletme etiği
B) Politika
C) Program
D) Disiplin
E) Görgü

5. Korsan ve sağlığa aykırı mal üretip satmak hangi etik dışı davranışın konusudur?
A) Denetim dışı davranış
B) Görevi ihmal etme
C) Görevde hatalı davranma
D) Görevi kötüye kullanma
E) Görevi bilinçli olarak sürekli kötüye kullanmak

6. Aşağıdakilerden hangisi etik sorunların çıkabileceği bölümlerden biri değildir?
A) Finans
B) Muhasebe
C) Pazarlama
D) Üretim
E) Yönetim

7. Etik açısından yerinde olmayan davranış biçimleri göz önüne alındığında; “harcamalarda sahtecilik yapma” hangi tür davranış biçimi içinde ele alınır?
A) Denetim dışı
B) Görevde hatalı davranma
C) Görevi kötüye kullanma
C) Görevi bilinçli olarak sürekli kötüye kullanma
E) Duruma göre görevi kötüye kullanma

8. Etik açısından yerinde olmayan davranış biçimleri göz önüne alındığında; “rüşvet verme” hangi tür davranış biçimi içinde ele alınır?
A) Denetim dışı
B) Görevde hatalı davranma
C) Görevi kötüye kullanma
D) Görevi bilinçli olarak sürekli kötüye kullanma
E) Duruma göre görevi kötüye kullanma

1.D 2.E 3.A 4.A 5.E 6.D 7.A 8.C

ünite 6

——————————————————————————–

1. Planlama ile başlayıp denetim ile sona eren yaklaşım, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bürokrasi Yaklaşımı
B) Yönetim Süreci Yaklaşımı
C) Klasik Yönetim Yaklaşımı
D) Neo-Klasik Yaklaşım
E) Bilimsel Yönetim Teorisi

2. İnsan davranışlarına önem veren yaklaşım, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Klasik Yaklaşım
B) Modern Yaklaşım
C) Neoklasik Yaklaşım
D) Sistem Yaklaşımı
E) Durumsallık Yaklaşımı

3. İşletme yönetiminde ve karar verme mekanizmasında belli bir ailenin üyelerinin yer aldığı yönetim tipine ne ad verilir?
A) Profesyonel Yönetim
B) Ailesel Yönetim
C) Orta Yönetim
D) Tepe Yönetim
E) Siyasal Yönetim

4. Grup halinde çalışma ve çalışma hayatındaki bireyler ile ilişki kurma yeteneğine ne ad verilir?
A) Örgütsel Yetenek
B) Liderlik
C) Beşeri İlişkiler Yeteneği
D) Kavramsal Yetenek
E) Teknik Yetenek

5. Belirli bir işbirliği ve ilişki sistemi içinde bir araya gelen insanların faaliyetlerinin düzenlenmesine ne ad verilir?
A) Yönetim
B) Faaliyet
C) Emir
D) Liderlik
E) Komuta

6. Neo-klasik yönetim teorisinin en önemli özelliği, aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnsanı makine gibi görmesi
B) İnsana önem vermesi
C) Disipline önem vermesi
D) Kuralcı olması
E) Verimliliğe önem vermesi

7. Yöneticinin işletmeyi bir bütün olarak görebilmesi yeteneğine ne ad verilir?
A) İşlevsel Yetenek
B) Teknik Yetenek
C) Kavramsal Yetenek
D) Örgütsel Yetenek
E) Beşeri İlişkiler Yeteneği

8. Bir görevin yapılmasını başkasından isteme hakkına ne ad verilir?
A) Emir
B) Yetki
C) Komuta
D) Yöneltme
E) Sorumluluk

9. Herhangi bir eylemin kabul edilebilir biçimde gerçekleştirilmesini sağlayan temel kurallara ne ad verilir?
A) Etik
B) Yasa
C) Tüzük
D) Yönetmelik
E) Mevzuat

10. Kısım şefleri ve ustabaşılar işletmede hangi yönetim basamağında yer alır?
A) İlk Basamak Yönetim
B) Orta Yönetim
C) Tepe Yönetim
D) Stratejik Yönetim
E) Taktik Yönetim

11. Etkinlik ve verimliliğin arttırılması için hangi ilkelere uyulması gerektiğini araştıran yönetim teorisi, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Klasik Yönetim Teorisi
B) Neo-Klasik Yönetim Teorisi
C) Sistem Teorisi
D) Durumsallık Teorisi
E) Eşgüdüm Teorisi
12. Bir organizasyon yapısı içinde çalışan insan unsurunu anlama, bu unsurun yeteneklerinden yararlanma, motivasyon gibi konular üzerinde duran yönetim teorisi, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Klasik Yönetim Teorisi
B) Neo-Klasik Yönetim Teorisi
C) Sistem Teorisi
D) Durumsallık Teorisi
E) Eşgüdüm Teorisi

13. İşletmeleri, dış çevreyle karşılıklı etkileşimi olan açık bir sistem olarak kabul eden yönetim yaklaşımı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Klasik Yönetim Yaklaşımı
B) Neo-Klasik Yönetim Yaklaşımı
C) Modern Yönetim Yaklaşımı
D) Tinsellik Yaklaşımı
E) Sistem Yaklaşımı

1.B 2.C 3.B 4.C 5.A 6.B 7.C 8.B 9.A 10.A 11.A 12.B 13.C

 

 

ünite 7

——————————————————————————–

1. Fayol köprüsü adı da verilen, aynı yönetim basamağındaki kişilerin birbirleriyle buluşup fikir alışverişinde bulunmasına ne ad verilir?
A) Ayrıklık
B) Yönetim Birliği
C) Çapraz İlişkiler İlkesi
D) Yönetim Alanı
E) Komuta Birliği

2. Herhangi bir amaca ulaşmak için gerekli temel adımları, bu adımların her birinden sorumlu birey ve bölümü, izlenecek sırayı gösteren plan türüne ne ad verilir?
A) Gen yöntem
B) Proje
C) Bütçe
D) Politika
E) Program

3. Bir gruba ait olma kabul görme isteğine ne ad verilir?
A) Saygınlık gereksinimi
B) Sosyal gereksinimler
C) Fizyolojik ihtiyaç
D) Maddi gereksinim
E) Güvenlik ihtiyacı

4. Amaçların ve bu amaçlara ulaşmak için en uygun yöntemlerin belirlendiği sürece ne ad verilir?
A) Programlama
B) Yöneltme
C) Denetim
D) Kadrolama
E) Planlama

5. Örgütlemenin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hedeflerin belirlenmesi
B) Faaliyetlerin belirlenmesi
C) Faaliyetlerin gruplandırılması
D) Teknik donanımın hazırlanması
E) İşgücü dağılımının yapılması

6. Kaynaktan alıcıya gönderilen, iki taraf arasında ortak bir anlayış zemini yaratan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Alıcı
B) Mesaj
C) Bilgi
D) İleti
E) Veri

7. “Bir grup ya da bir bölümden bir kişinin sorumlu olması” hangi örgütlenme ilkesinin gereğidir?
A) Görevlerin tanımı
B) Yönetim birliği
C) Fonksiyonel benzerlik
D) Yönetim alanı
E) Ayrıklık

8. Çift faktör teorisine göre, aşağıdakilerden hangisi güdüleyici etmenlerden biridir?
A) İşletme yönetimi
B) İş başarma
C) Denetim
D) Ücret
E) Çalışma koşulları

9. Aşağıdakilerden hangisi, planlama sürecinin aşamalarından biri değildir?
A) Örgütsel amaçların belirlenmesi
B) Koşulların irdelenmesi
C) Takım oluşturma
D) Alternatiflerin geliştirilmesi
E) En iyi alternatifin seçilmesi

10. “İnsan gereksinimleri öncelik sırasına konabilir. Alt düzeydeki bir gereksinim belli ölçüde karşılanmadıkça insan bir üst düzey gereksinmeyi karşılamaya yönelmez” görüşlerini savunan araştırmacı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Maslovv
B) Herzberg
C) Fayol
D) VVeber
E) Taylor

11. I. Planların eyleme geçirilmesi
II. Alternatiflerin geliştirilmesi
III. Koşulların irdelenmesi
IV. Örgütsel amaçların belirlenmesi
V. Amaçlara ulaşmak üzere en iyi alternatifin seçilmesi
Aşağıdakilerden hangisinde, planlama süreci aşamaları doğru sırayla verilmiştir?
A) II, III, I, IV, V
B) IV, III, II, V, I
C) IV, II, III, I, V
D) IV, III, II, I, V
E) III, IV, II, I, V

12. Örgütün zaman içindeki büyüme ve gelişimini etkileyen sorunlarla ilgili olan planlara ne ad verilir?
A) Stratejik Planlar
B) Taktik Planlar
C) Eylemsel Planlar
D) Sürekli Planlar
E) Tek Kullanımlı Planlar

13. Aşağıdakilerden hangisi, örgütleme ilkelerinden biri olamaz?
A) Komuta Birliği İlkesi
B) Ayrıklık İlkesi
C) Yönetim Alanı İlkesi
D) Görevlerin Tanımı İlkesi
E) Disiplin İlkesi

14. Amaçlara ulaşılıp ulaşılmadığının ya da ne ölçüde ulaşıldığının belirlenip, gerekiyorsa düzeltici önlemlerin alındığı yönetim işlevi, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Denetim
B) İletişim
C) Planlama
D) Örgütleme
E) Yürütme

1.C 2.E 3.B 4.E 5.A 6.D 7.B 8.B 9.C 10.A 11.B 12.A 13.E

14.A

ünite 8

——————————————————————————–

1. Aşağıdakilerden hangisi, insan kaynaklarının temel amaçlarından biridir?
A) Kârı arttırmak
B) İş güvenliği sağlamak
C) Refah seviyesini arttırmak
D) İş yaşamının kalitesini arttırmak
E) Sendikacılığı geliştirmek

2. Emir verme ve yaptırım hakkı olmayan yetki türü, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Komuta Yetkisi
B) İşlevsel Yetki
C) Teknik Yetki
D) Koordinatif Yetki
E) Kurmay Yetki

3. İnsan kaynakları yönetiminin ana konusunu oluşturan üretim faktörü, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Emek
B) Hammadde
C) Girişimci
D) Sermaye
E) Teknoloji

4. Aşağıdakilerden hangisi, insan kaynakları yönetimini etkileyen iç çevre unsurları arasında yer almaz?
A) İş güvencesi
B) İşgörenlerin beklentileri
C) Biçimsel gruplar
D) Yasalar
E) Sermaye sahipleri

5. İnsan kaynakları yöneticisinin diğer bölümlerdeki insan kaynakları yönetim işlevlerinin uygulanabilmesi için kullandığı yetki, aşağıdakilerden hangisine örnektir?
A) Komuta Yetkisi
B) Kurmay Yetki
C) İşlevsel Yetki
D) Planlı Yetki
E) Rutin Yetki

6. Aşağıdakilerden hangisi, insan kaynakları yönetimini etkileyen dış çevre unsurlarından biridir?
A) Biçimsel gruplar
B) Biçimsel olmayan gruplar
C) Rakipler
D) Hiyerarşik yapı
E) Örgütsel iklim

7. Aşağıdakilerden hangisi, insan kaynakları yönetimine yönelik bir sorun olduğunu işaret etmemektedir?
A) İşten ayrılanların sayısının fazla olması
B) İş kazaları ve meslek hastalıklarının ciddi boyutlara ulaşması
C) Devamsızlık oranının yüksek olması
D) Çalışanların motivasyonunun yüksek olması
E) Standart dışı üretim fazlalığının olması

8. Aşağıdakilerden hangisi, personel yönetiminden insan kaynakları yönetimi anlayışına geçişte etkili olan unsurları arasında yer almaz?
A) Ülkelerin ekonomik, sosyal ve kültürel yönden gelişmeleri
B) Çok taraflı anlaşmaların yapılması
C) Yetişmiş insan gücünün artması
D) Sendikacılığın gelişimi
E) İletişim ve bilişim teknolojilerinin gelişmesi

9. Aşağıdakilerden hangisi, insan kaynakları bölümü ve yöneticisinin görevlerinden biri değildir?
A) Diğer bölümleri denetlemek ve koordine etmek
B) İnsan kaynaklarıyla ilgili yenilikleri izlemek
C) İnsan kaynaklarıyla ilgili rutin işleri yürütmek
D) Belirlenen politikalara uygun program ve çalışmaları düzenlemek
E) İnsan kaynakları çalışmalarını denetlemek

10. İnsan kaynakları yöneticisi komuta yetkisini nerede kullanır?
A) Kendi bölümünde
B) Diğer departmanlarla ilgi’1 işlerinde
C) Araştırmalarında
D) Danışmanlık hizmetlerinde
E) Performans değerlemelerde

11. Aşağıdakilerden hangisi, insan kaynaklan yönetiminin ulaşmak istediği temel amaçlardan biridir?
A) Disiplin
B) Örgüt içi iletişim
C) Koordinasyon
D) İş tatmini
E) İşbirliği

12. İnsan kaynakları yöneticisinin, genel müdürü adına toplu iş sözleşmesi yapması aşağıdaki yetki türlerinden hangisine bir örnektir?
A) Kurmay Yetki
B) İşlevsel Yetki
C) Yatay Yetki
D) Dikey Yetki
E) Komuta Yetki

1.D 2.E 3.A 4.D 5.C 6.C 7.D 8.B 9.A 10.A 11.D 12.B

ünite 9

——————————————————————————–

1. Seçilen ve işe yerleştirilen kişilerin gerçekten başarılı olup olmadığını araştıran insan kaynakları işlevi, aşağıdakilerden hangisidir?
A) İşe alıştırma eğitimi
B) İşgören değerleme
C) Oryantasyon
D) İşgücü envanteri
E) İş analizi

2. Aşağıdakilerden hangisi, insan kaynakları planlamasında kullanılan yöntemlerden biri değildir?
A) İndeks Hesabı
B) Kantitatif Teknikler
C) İleriye Dönük Kestirim
D) Delphi Tekniği
E) İşgücü Envanteri

3. Belli bir dönemde işletmeden ayrılan personelin yüzde olarak ifadesine ne ad verilir?
A) Devamsızlık Oranı
B) İşgücü Envanteri
C) Personel Dönüşüm Oranı
D) Çıkış Sayısı
E) İndeks Oranı

4. Geçmişteki bilgilerden yararlanılarak gelecekteki işgücü tahmininin yapıldığı yönteme ne ad verilir?
A) İndeks Hesabı
B) Delphi Yöntemi
C) Kantitatif Teknik
D) İleriye Dönük Kestirim
E) Kalitatif Teknik

5. Personel planlama işinde karşılaşılan temel güçlük, aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnsanın homojen özellik göstermemesi
B) Üretim faktörlerinin dağınık olması
C) Üretim faktörlerinin kıt olması
D) İşgörenin ücret istemesi
E) Teknik yetersizlikler

6. Aşağıdakilerden hangisi, insan kaynakları yönetiminin işlevleri arasında yer almaz?
A) İşgücü planlama
B) Teknoloji geliştirme
C) Eğitim
D) Kadrolama
E) Yetiştirme/geliştirme

7. Aşağıdakilerden hangisi, İKY’ nin işlevlerinden biri değildir?
A) Kadrolama
B) Planlama
C) Yetiştirme-geliştirme
D) Endüstri ilişkileri
E) Örgütleme

8. Personel planlama işlerinde karşılaşılan temel güçlük, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Personel maliyetinin yüksek olması
B) Personel sayısının fazla olması
C) Nitelikli personel gereksiniminin fazla olması
D) Teknolojinin yetersiz olması
E) İnsanın homojen özellikler göstermeyen bir üretim girdisi olması
9. Aşağıdakilerden hangisi, insan kaynakları planlamasında kullanılan yöntemlerden biri değildir?
A) Delphi Tekniği
B) Durum Analizi
C) Kantitatif Teknikler
D) İleriye Dönük Kestirim
E) İndex Hesabı

10. İş analizleri ve iş tanımları insan kaynakları yönetimi işlevlerinin hangisi içinde yer alır?
A) Planlama
B) Kadrolama
C) Değerleme
D) Ödüllendirme
E) Yetiştirme

11. Aşağıdakilerden hangisi, iş analizlerinin kullanım alanları arasında yer almaz?
A) İnsan kaynakları planlaması
B) İşe yerleştirme, yükseltme
C) Eğitime alınacak personelin belirlenmesi
D) Sendika yönetiminin belirlenmesi
E) Adil bir ücret sisteminin oluşturulması
12. Tüm çalışanların cinsiyet, yaş, deneyim, eğitim vb. unsurlarına göre değerlemeye alınıp işletmenin elindeki insan kaynağının ortaya çıkarılmasına ne ad verilir?
A) İşgücü Beceri Envanteri
B) İşgücü Genel Envanteri
C) İşgücü Dönüşümü
D) İşgücü Puantajı
E) İşgücü Oryantasyonu

1.B 2.E 3.C 4.D 5.A 6.B 7.E 8.E 9.B 10.A 11.D 12.B

ünite 10

——————————————————————————–

1. Aşağıdakilerden hangisi, pazarlama sisteminin kolaylaştırıcı fonksiyonlarından biridir?
A) Satış yapma
B) Satın alma
C) Taşıma
D) Depolama
E) Standartlaşma

2. Zaman, yer ve mülkiyet faydası yaratan işletme fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Üretim
B) Pazarlama
C) Muhasebe
D) Finansman
E) Yönetim

3. Satın alma karar sürecinin ilk aşaması, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hedef belirleme
B) Değerlendirme
C) Gereksinmenin ortaya çıkması
D) Deneme
E) Haberdar olma

4. Belirli mevsimde üretilen çay yaprağının, çay üretimi için depolanarak ihtiyaç duyulan zamanlarda üretim için fabrikalara gönderilmesi, aşağıdaki faydalardan hangisini yaratır?
A) Zaman faydası
B) Yer faydası
C) Mekan faydası
D) Şekil faydası
E) Mal faydası

5. Rakiplere karşı işletmenin güçlü yönlerini ortaya koyan ve işletmenin kaynaklarını verimli kullanmayı hedefleyen analitik süreç, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dağıtım
B) Fiyat
C) Pazarlama sistemi
D) Pazarlama araştırması
E) Pazar bölümleme

6. Aşağıdakilerden hangisi, tüketici davranışlarını etkileyen bireysel faktördür?
A) Meslek
B) Değer yargıları
C) Aile
D) Kültür
E) Referans grupları

7. I. Pazar bölümleme esaslarının tanımlanması
II. Her bir, pazar bölümü için müşteri profilinin geliştirilmesi
III. Pazar potansiyelinin belirlenmesi
IV. İşletmenin pazar payının tahmin edilmesi
V. Spesifik pazar bölümlerinin seçiminin yapılması
Tüketici pazarının bolü inlenmesinde izlenen aşamaların sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1,11, III, IV, V
B) II, 1,111, V, IV
C) V, IV, II, I, III
D) II, V, IV, I, III
E) III, I, IV, V, II

8. Üretilen ürünün az, talebin çok olduğu kıtlık dönemlerinde, kullanılan pazarlama dönemi, aşağıdakilerden hangisidir? A) Satış Anlayışı Dönemi
B) Pazarlama Anlayışı Dönemi
C) Üretim Anlayışı Dönemi
D) Dağıtım Anlayışı Dönemi
E) Talep Anlayışı Dönemi

9. Araştırma raporunun üst düzey yöneticilere sunulması durumunda, aşağıdakilerden hangisi hazırlanır?
A) Bilgi Raporu
B) Teknik Rapor
C) Bilimsel Rapor
D) Bireysel Rapor
E) Özet Rapor

10. Aşağıdakilerden hangisi, pazarlama bilgi sisteminin oluşumunda gerekli olan bilgiler arasında yer almaz?
A) Analiz etme
B) Değerlendirme
C) Gerekli bilgilerin toplanması
D) Araçlardan yararlanma
E) Sosyal faktörlere bağlarım

11. Aşağıdakilerden hangisi, araştırma süreçlerinde kullanılan veri toplama yöntemleri arasında yer almaz?
A) Mülakat
B) Projeksiyon
C) Gözlem
D) Deney
E) Anket

12. Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi, mülkiyet faydası yaratan satış yapma ve satın almayı içerir?
A) Fiziksel Fonksiyonlar
B) Değişim Fonksiyonları
C) Kolaylaştırıcı Fonksiyonlar
D) Değerlendirici Fonksiyonlar
E) Düzenleyici Fonksiyonlar

13. Aşağıdakilerden hangisi, işletmenin temel fonksiyonlarından biridir?
A) Mal ihraç etmek
B) Mal ve hizmetlerin üretimi
C) Kârını arttırmak
D) Maliyetini azaltmak
E) İstihdamı arttırmak

1.E 2.B 3.C 4.A 5.E 6.B 7.D 8.C 9.E 10.E 11.A 12.B 13.B

ünite 11

——————————————————————————–

1. Bir firmanın pazara sunduğu tüm ürünlere ne ad verilir?
A) Ürün Dizisi
B) Ürün Karması
C) Yeni Ürün
D) Tamamlayıcı Ürün
E) Yan Ürün

2. Mal ve hizmetlerin gereksinimleri karşılama özelliğine ne ad verilir?
A) Üretim
B) Tüketim
C) Pazarlama
D) Fayda
E) Değişim

3. Aşağıdakilerden hangisi, ürün yaşam eğrisi aşamalarından biri değildir?
A) Tanıtma
B) Olgunluk
C) Gelişme
D) Piyasadan çekilme dönemi
E) Gerileme

4. Aşağıdakilerden hangisi, mal karmasında değişikliğe neden olan faktörlerden biri değildir?
A) Finansal olanaklar
B) Talep değişmeleri
C) Yasal nedenler
D) Rekabet durumu
E) Pazarlama olanakları

5. Aşağıdakilerden hangisi, somut ürünün niteliklerinden biri değildir?
A) Kalite
B) Şekil
C) Marka
D) Bakım hizmetleri
E) Ambalaj

6. Aşağıdakilerden hangisi, dayanıksız mallar grubuna girer?
A) Dolap
B) Kıyafet
C) Masa
D) Sabun
E) Kitap

7. Aşağıdakilerden hangisi, özelliği olan malların pazarlama özelliklerinden biri değildir?
A) Malın dağıtım alanı çok geniştir.
B) Malın satın alınmasında marka önemlidir.
C) Az sayıda aracı kullanılması üretici ve satıcıyı birbirine bağımlı kılar.
D) Hem üretici hem de satıcı malın tanıtımına yönelik çabalara girişirler.
E) Malın satın alınmasında kalite önemlidir.

8. Aşağıdakilerden hangisi, arıtma, ezme, parçalama gibi benzer süreçler tarafından değerleri arttırılmış hammaddelerdir?
A) Yapılar
B) Hafif donanım
C) İşlenmiş maddeler
D) İşletim malzemeleri
E) Ağır donanım

9. Aşağıdakilerden hangisi, ürün karmasının derinliğini ifade eder?
A) İşletmenin ürün dizisinin sayısı
B) İşletmenin toplam ürün çeşidi
C) Mal dizilerinin üretiminde uyum
D) Mal dizilerinin dağıtımında uyum
E) Ürün dizilerinde yer alan çeşit sayısı

10. Ürünün geliştirilmesi, aşağıdaki yeni ürün geliştirme sürecinin hangi aşamasıdır?
A) 1. aşama
B) 3, aşama
C) 5. aşama
D) 4. aşama
E) 6. aşama

11. Kaynatılmaya hazır çorba, pazarlamada ambalajlamanın temel işlevlerinden hangisine örnektir?
A) Ambalajlamada kolaylık işlevi
B) Ambalajlamada koruma işlevi
C) Ambalajlamada tanıtım işlevi
D) Ambalajlamada motivasyon işlevi
E) Ambalajlamada depolama işlevi
12. Aşağıdakilerden hangisi, fiyatlamada çevreye ve işletmeye özgü kısıtlardan biri değildir?
A) Toplum ve kültür
B) Talep ve maliyet ilişkileri
C) Yasalar
D) Diğer pazarlama karması elemanlarıyla etkileşim
E) İşletme fonksiyonları üzerindeki etki

13. İşletme hedef fiyatlarının, müşterilerin ürünün değerine ilişkin algılarına göre belirlendiği fiyatlama yaklaşımı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Maliyeti Temel Alan Fiyatlama
B) Rekabeti Temel Alan Fiyatlama
C) Kârı Temel Alan Fiyatlama
D) Pazarı Temel Alan Fiyatlama
E) Üretimi Temel Alan Fiyatlama

1.B 2.D 3.D 4.C 5.D 6.D 7.A 8.C 9.E 10.D 11.A 12.B 13.D

ünite 12

——————————————————————————–

1. Tüketicilerin marka bağımlılıklarının olduğu durumlarda ve aracılardan özel satış çabalan beklendiğinde kullanılan dağıtım türü, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yaygın Dağıtım
B) Yoğun Dağıtım
C) Sınırlı Dağıtım
D) Özellikli Dağıtım
E) Tekelci Dağıtım

2. Promosyon, kupon verme, çekilişler aşağıdaki tutundurma faaliyetlerinden hangisinin içinde yer alır?
A) Tanıtım
B) Satış geliştirme
C) Reklam
D) Halkla ilişkiler
E) Kişisel satış

3. Aşağıdakilerden hangisi, satış geliştirme çabaları arasında yer almaz?
A) Gösteri yapma
B) Konsinye ürün verme
C) Kupon verme
D) Prim verme
E) Vitrin düzenleme

4. Aşağıdakilerden hangisi, yeniden satmak ya da işletmede kullanmak amacı güdenlere malların satımını ve satımla ilgili tüm faaliyetleri içerir?
A) Pazarlama
B) Üretim
C) Toptancılık
D) Komisyonculuk
E) Perakendecilik

5. Aşağıdakilerden hangisi, komisyoncularla ilgili yanlış bir ifadedir?
A) Üreticilerin temsilcileridir.
B) Ürünlerin mülkiyeti ve sahipliğini üstlenmezler.
C) Ürüne ilişkin teknik bilgiye ve pazar bilgisine sahiptir.
D) Mevsimsel talebi olan ürünlerde yararlanılabilir.
E) Tek dezavantajı, müşteri portföyünün olmamasıdır.

6. Fiziksel dağıtım, endüstri ve tüketim mallarının süreci, aşağıdakilerden hangisi ile başlar?
A) Maliyet hesaplandıktan sonra
B) Ürün üretildikten sonra
C) Fiyat belirlendikten sonra
D) Sipariş alındıktan sonra
E) Dağıtım personeli seçildikten sonra

7. Aşağıdaki tutundurma faaliyetlerinin hangisi, en eski satış çabası türüdür?
A) Kişisel satış
B) Reklam
C) Halkla ilişkiler
D) Tanıtım
E) Satış geliştirme

8. I. Haberdar olma
II. Hareket sağlama
III. Deneme
IV. İlgi yaratma
Yukarıdakilerden hangileri, yeni pazara sürülen bir malı benimseme süreci aşamala-rındandır?
A) I, II
B) I, III
C) III, IV
D) II, IV
E) 11,111

9. I. Tüketiciler
II. Toptancılar
III. Perakendeciler
IV. Üreticiler
Kampanya, yukarıdakilerden hangilerine yönetilebilir?
A) I, II
B) II, III, IV
C) II, III
D) I, II, III
E) III, IV

10. Aşağıdakilerden hangisi, bir ürünün dağıtımı için mevcut bazı satış noktalarının kullanıldığı dağıtım politikalarıdır?
A) Yaygın Dağıtım
B) Yoğun Dağıtım
C) Sınırlı Dağıtım
D) Tekeici Dağıtım
E) Seçimli Dağıtım

11. Aşağıdakilerden hangisi, üreticiden tüketiciye doğru olan akışlardan biri değildir?
A) Satışlar
B) Mülkiyet akışı
C) Para akışı
D) Bilgi akışı
E) Tutundurma akışı

12. Aşağıdakilerden hangisi, tüketicilerin satın alma kararlarını etkilemek amacıyla onları bilgilendirmeyi ve ikna etmeyi amaçlayan eylemleri ifade eden pazarlama karmasıdır?
A) Ürün
B) Fiyat
C) Dağıtım
D) Planlama
E) Tutundurma

13. I. Bireysel reklam
II. Ürün reklamı
III. Rekabetçi reklam
IV. Öncü reklam
Yukarıdakilerden hangileri, reklam türleri arasında yer alır?
A) I, II, III
B) II, III, IV
C) I, II
D) III, IV
E) I, III, IV

1.D 2.B 3.B 4.C 5.E 6.D 7.A 8.B 9.D 10.E 11.C 12.E 13.B

ünite 13

——————————————————————————–

1. Aşağıdakilerden hangisi, endüstri işletmelerinde üretim sonucu ortaya çıkan varlıklardan değildir?
A) Taşınan varlıklar
B) Depolanan varlıklar
C) Satın alınan varlıklar
D) Bakım ve onarımı yapılan varlıklar
E) Üretilirken tüketilen varlıklar

2. I. Girdiler
II. Dönüşüm süreci
III. Çıktılar
IV. Geri bildirim
Yukarıdaki üretim sisteminin temel öğelerinin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) I, III, IV, II
B) I, II, IV, III
C) IV, III, II, I
D) I, II, III, IV
E) III, II, IV, I

3. Aşağıdakilerden hangisi, girdilerle ilgili yanlış bir ifadedir?
A) Sermaye bir girdidir.
B) Gayri maddi haklar girdidir.
C) İşgücü bir girdidir.
D) Her çeşit bilgi bir girdidir.
E) Know-how girdi değildir.

4. Aşağıdaki dönüşüm süreçlerinin hangisi üretim sonucunda oluşur?
A) Taşıma yoluyla katma değer yaratma
B) Depolama yoluyla katma değer yaratma
C) Biçim değişikliği yaparak katma değer yaratma
D) Saklama yoluyla değer yaratma
E) Yer faydası yoluyla değer yaratma

5. I. Tek üretim sistemi
II. Sipariş üretim sistemi
III. Akıcı üretim sistemi
IV. Grup teknolojisi sistemi
Yukarıdakilerden hangisi, geleneksel üretim sistemi türleridir?
A) I, II
B) l, III
C) II, IV
D) III, IV
E) I, IV

6. Aşağıdakilerden hangisi, karmaşık, büyük projelerin gerçekleştirilmesinden önce, uzun ve kapsamlı araştırma ve planlama çalışmalarını ifade etmektedir?
A) Etüd
B) Rapor
C) Strateji
D) Fizibilite
E) Analiz

7. Transformatör elektronik mamuller üretiminde, aşağıdaki üretim tiplerinden hangisi gözlenir?
A) Akıcı Üretim Sistemi
B) Parti Üretim Sistemi
C) Tek Üretim Sistemi
D) Sipariş Üretim Sistemi
E) Sürekli Üretim Sistemi

8. Aşağıdakilerden hangisi, sürekli üretim sistemlerine örnek değildir?
A) Petrol
B) Kağıt
C) Cam
D) Demir-Çelik
E) Pamuk

9. 1970′li yılların ortasında Toyota Motor Company tarafından uygulamaya konulan üretim sistemi, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Grup Teknolojisi Üreten Sistemi
B) Kitle Üretim Sistemi
C) Sıfır Stoklu Üretim Sistemi
D) Sipariş Üretim Sistemi
E) Sürekli Üretim Sistemi

10. I. Maliyet tasarrufu
II. Gelir azalışı
III. Yatırım tasarrufları
IV. İşgücünü azaltma
Yukarıdakilerden hangileri sıfır stokla çalışma sisteminin yararlarındandır?
A) I, II B)l, III C) II. III D) II, IV E) I, IV

11. Aşağıdakilerden hangisi, işletmelerin sorumlu olduğu konulardan biri değildir?
A) Çevrenin kirlenmesinden
B) Adil ücret ödenmesinden
C) Vergi ödemekten
D) Hizmet içi eğitimden
E) Bol kaynak kullanmaktan
12. Aşağıdakilerden hangisi, tüketiciyi mal ve hizmet konusunda bilinçlendirmiştir?
A) Endüstrileşme
B) Avrupa Birliği
C) Rönesans
D) Küreselleşme
E) Aydınlanma

1.E 2.D 3.E 4.C 5.B 6.D 7.B 8.E 9.C 10.B 11.E 12.D

 

 

 

 

 

 

 

 

ünite 14

——————————————————————————–

1. Yürürlükteki ürünlerin, süreçlerin ve yöntemlerin özelliklerinde güncel değişikler yapan veya bunları yeniden biçimlendirme ya da yeni gereksinimlere uygun üretim veya kullanım biçimine dönüştürme sürecine ne ad verilir?
A) Ussallık
B) Tasarım
C) Araştırma
D) Geliştirme
E) Yalınlaştırma

2. Var olan bilgi, düşünce, fikir, sistem teknik ve yöntemlerin iyileştirilmesi sürecine ne ad verilir?
A) Yetiştirme
B) Geliştirme
C) Tasarım
D) Eğitim
E) Dizayn

3. Aşağıdakilerden hangisi, üretim sistemlerinde tasarımı etkileyen etkenler arasında yer almaz?
A) Örgütsel yapı
B) Ürün talebi
C) Otomasyon düzeyi
D) Tüketici ile ilişki düzeyi
E) Ürün esnekliği

4. Aşağıdakilerden hangisi, belirli bir sonucu, en az kaynak kullanarak gerçekleştirme çabasıdır?
A) Ussallık
B) Rantabilite
C) Fizibilite
D) Kârlılık
E) Minimizasyon

5. Aşağıdakilerden hangisi, kod-lamayla üretim sürecine gönderilmez?
A) Hammaddeler
B) Yardımcı maddeler
C) İş emirleri
D) Maliyet öğeleri
E) Demirbaşlar

6. Aşağıdakilerden hangisi, standartlaştırmanın belirgin yararları arasında sayılamaz?
A) Satın almayı kolaylaştırır.
B) Stoklamayı kolaylaştırır.
C) Tutundurmayı kolaylaştırır.
D) Bakım-onarımı kolaylaştırır.
E) Pazarlamayı kolaylaştırır.

7. Aşağıdakilerden hangisi, üretilen ürün ya da verilen hizmet miktarını hızla arttırabilirle yeteneğidir?
A) Ürün Esnekliği
B) Miktar Esnekliği
C) Rekabet Esnekliği
D) Zaman Esnekliği
E) Teknik Esneklik

8. Aşağıdakilerden hangisi, hizmet işletmelerinde süreç tasarımı modellerinden biri değildir?
A) Ofis Otomasyonu
B) İmaj İşleme Sistemleri
C) Karar Destek Sistemleri
D) Esnek Üretim Sistemleri
E) Yapay Zeka Ve Uzman Sistemleri

9. Aşağıdakilerden hangisi, otomasyon düzeyi ile ilgili yanlış bir ifadedir?
A) İşgücünden tasarruf etmek için otomasyona gidilir.
B) Çalışanların işi yavaşlatmasını önlemek için otomasyona gidilir.
C) Süreç tasarımını etkileyen yardımcı etkendir.
D) Otomasyon düzeyi arttıkça, üretim sisteminin kapalılık oranı artar.
E) Otomasyon düzeyi arttıkça işgücünden kaynaklanan sorunlar azalır.

10. Aşağıdakilerden hangisi, bilgisayar bütünleşik üretim sistemleri (CİM) ile ilgili yanlış bir ifadedir?
A) CİM, tasarım başarısını yükseltir.
B) CİM, yer değiştirmeleri yükseltir.
C) CİM, stok düzeyini azaltır.
D) CİM, malzeme maliyetlerini azaltır.
E) CİM, üretim verimliliğini yükseltir.

11. Aşağıdakilerden hangisi, günlük, haftalık, aylık ve yıllık üretim düzeylerinin önceden belirlenerek, buna uygun düzeyli
üretim yapılmasını tanımlar?
A) Üretim Sistemi
B) Üretim Dengelemesi
C) Üretim Hacim Belirlemesi
D) Üretim Planlaması
E) Üretim Süreci

12. I. Pert Yönetimi
II. Aritmetik Ortalama
III. Geometrik Ortalama
IV. Sınırları Daraltma Yöntemi
Yukarıdakilerden hangileri, üretim planlamasında kullanılan istatistiksel talep tahmin yöntemleridir?
A) I, II
B) I, III, IV
C) II. IV
D) I, III
E) I, II, IV

13. Aşağıdakilerden hangisi, ISO-9000 standartlarının kendi içinde oluştuğu standartlardan değildir?
A) TS-ISO 1901 Kalite Sistemleri
B) TS-ISO 1905 Kalite Sistemleri
C) TS-ISO 9 Kalite Sistemleri
D) TS-ISO 9005 Kalite Sözlüğü
E) TS-ISO 10011-1 Kalite Sistemleri Tetkiki

1.B 2.B 3.A 4.A 5.E 6.C 7.B 8.D 9.C 10.B 11.D 12.E 13.B

ünite 15

——————————————————————————–

1. Geleneksel ofis ortamlarında yapılan her türlü işin elektronik araçlarla yapılmasına ne ad verilir?
A) İntranet
B) Bilişim yönetimi
C) Ofis otomasyonu
D) İnternet
E) WAN

2. İnternet teknolojisinin işletme içi iletişimde kullanılmasına ne ad verilir?
A) Bilişim
B) LAN
C) WAN
D) Otomasyon
E) İntranet

3. Aşağıdakilerden hangisi, işletme bilgi sistemi öğelerinden biri değildir?
A) Girdi B) Çıktı C) Tez D) Kontrol E) Çevre

4. Aşağıdakilerden hangisi, bilginin hammaddesidir?
A) Girdi B) Çıktı C) Bilgi D) Veri E) Karar

5. I. Çoğaltma
II. Özetleme
III. Kontrol
IV. Değerlendirme
V. Saklama
Yukarıdakilerden hangileri, bilgi işleme sürecinin aşamalarıdır?
A) I, II, V
B) III, IV, V
C) II, IV
D) I, II, III
E) III, IV

6. Verilerin önce delikli kartlara geçirilmesi, daha sonra da birinci kuşak bilgisayarlarda işlenmesi esasına dayanan bilgi işleme yöntemi, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Elle bilgi işleme
B) Mekanik bilgi işleme
C) Elektronik bilgi işleme
D) Elektromekanik bilgi işleme
E) Manuel bilgi işleme

7. Aşağıdakilerden hangisi, son kullanıcılardan biri değildir?
A) Muhasebeciler
B) Mühendisler
C) Tezgahtarlar
D) Yöneticiler
E) Programcılar

8. Aşağıdakilerden hangisi, temel işletme bilgi sistemi türlerinden biri değildir?
A) Yapay Zeka
B) Uç Kullanıcı Bilgi Sistemi
C) Pazarlama Bilgi Sistemi
D) Karar Destek Sistemi
E) İşlem Süreçleme Bilgi Sistemi

9. Aşağıdakilerden hangisi, üretim bilgi sistemini oluşturan alt sistemlerden biri değildir?
A) Stratejik Planlama Sistemi
B) Taktik Ve İşlem Planlama Sistemi
C) Kontrol Raporlama Sistemi
D) İşlem Süreçleme Sistemi
E) Finansal Bilgi Sistemi

10. İşletmelerde kullanılan en eski ve en geniş boyutlu bilgi sistemi, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Pazarlama Bilgi Sistemi
B) Finansal Bilgi Sistemi
C) İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi
D) Muhasebe Bilgi Sistemi
E) Üretim Bilgi Sistemi

11. I. İşletme grafikleri
II. Dönemsel raporlar
III. İstisnai raporlar
IV. Finansal tablolar
V. Bilanço
VI. Verimlilik raporları
Yukarıdakilerden hangileri, üst yönetime sunulan biçimsel bilgi türleridir?
A) II, III. IV. V
B) I, II, III, VI
C) III, IV, V, VI
D) I, İli, V, VS
E) II, III, V, VI

12. Aşağıdakilerden hangisi, ofis otomasyonunun uygulamalarını içermez?
A) Sözcük işlemcileri
B) Elektronik posta
C) Resim işlemcileri
D) Ofis bilgi sistemleri
E) Pazar analizi sistemleri

13. Aşağıdaki bilişim sistemlerinin hangisinin gelişmesi ile geleneksel işe zamanında gelme uygulaması değişmiştir?
A) Ofis otomasyonu
B) İnternet
C) İntranet
D) Audio-video sistemler
E) Kişisel bilgisayarlar

1.C 2.E 3.C 4.D 5.A 6.D 7.E 8.C 9.E 10.D 11.B 12.E 13.C

ünite 16

——————————————————————————–

1. Bir işletmenin belirli bir döneme ilişkin faaliyet sonuçlarını gösteren finansal tabloya ne ad verilir?
A) Faaliyet bütçeleri
B) Kesin mizan
C) Nakit akış tablosu
D) Gelir tablosu
E) Bilanço

2. Aşağıdakilerden hangisi, bilançoda yer almaz?
A) Yabancı kaynaklar
B) Dönen varlıklar
C) Özkaynaklar
D) Satılan malın maliyeti
E) Duran varlıklar

3. Aşağıdaki hesaplardan hangisi, bilançoda dönen varlıklar grubu altında gösterilmez?
A) Makineler
B) Kasa
C) Alacak Senetleri
D) Banka
E) Mal Hesapları

4. Finansai işlemlerin yapılış ile bu işlemlerin kaydı ve raporlanması için alınan önlemlere ne ad verilir?
A) Dış Kontrol Sistemi
B) Finansai Sistem
C) Muhasebe Sistemi
D) Rapor Sistemi
E) İç Kontrol Sistemi

5. Varlıklarar=Kaynaklar Verilen eşitlik aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
A) Bilanço
B) Gelir tablosu
C) Finansal kayıt
D) Mevcutlar
E) Muhasebe eşitliği

6. Finansal işlemlerin bütün işletmelerde hep aynı adla kaydına yarayan kavrama ne ad verilir?
A) Finansal kayıt
B) Muhasebe eşitliği
C) Hesap
D) Hesap kalanı
E) Çift taraflı kayıt

7. Kâr, zarar, satış, gelir gibi hesaplar büyük defterde hangi hesaba aktarılarak kapatılır?
A) Varlıklar
B) Satışlar
C) Dönem Kâr/Zarar
D) Kasa
E) Mal

8. Aşağıdakilerden hangisi, yönetici olmayan bilgi kullanıcıları arasında yer almaz?
A) Ortaklar
B) Ödünç para verenler
C) Satıcılar
D) Devlet
E) Müdür yardımcısı
9. Aşağıdakilerden hangisi, ülkemizde muhasebenin öneminin artmasına yol açmamıştır?
A) Pazara katılan kişi sayısının artışı
B) Personele verilen önemin artması
C) Para ve sermaye piyasasının gelişmesi
D) Alınan ekonomik kararlar
E) Büyük harcamaların yapılması

10. Hesap işlemlerinin ilk olarak kayıt edildiği defter aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yevmiye Defteri
B) Büyük Defter
C) Kasa Defteri
D) Envanter Defteri
E) Mizan

11. Aşağıdakilerden hangisi, finansal analiz sonucu elde edilmez?
A) Fon yaratma gücü
B) Yatırım gücü
C) Kâr dağıtma gücü
D) Yabancı kaynaktan yararlanma gücü
E) Personelin verimliliği

12. Aşağıdakilerden hangisi, bilanço ve gelir tablolarına uygulanan analiz tekniklerinden biri değildir?
A) Oranlar Yöntemi
B) Yatay Yüzdeler Yöntemi
C) Dikey Yüzdeler Yöntemi
D) Pert Yöntemi
E) Trend Yüzdeleri Yöntemi

13. Aşağıdakilerden hangisi, bilançonun pasifinde yer almaz?
A) Banka Kredileri
B) Alacak Senetleri
C) Borç Senetleri
D) Sermaye
E) Dönem Kârı

1.D 2.D 3.A 4.E 5.E 6.C 7.C 8.E 9.B 10.A 11.E 12.D 13.B

ünite 17

——————————————————————————–

1. Aşağıdakiterden hangisi, kişilerin ve kurumların yararlanabileceği para fon ya da sermayeyi ifade eder?
A) Finans
B) Portföy
C) Muhasebe
D) Muhasebe yönetimi
E) Fon yönetimi

2. İşletmelerin bütçeleme dönemi içinde fon hareketlerini gösteren planlama aracı aşa-ğıdakilerden hangisidir?
A) Nakit Bütçesi
B) Proforma Bilanço
C) Gelir Tablosu
D) Finansal Analiz
E) Maliyet Muhasebesi

3. Bir işletmenin faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli olan teknik bilgi, marka, patent gibi varlıklara ne ad verilir?
A) Dönen Varlıklar
B) Duran Varlıklar
C) Kaynaklar
D) Gayri Maddi Varlıklar
E) Maddi Varlıklar

4. İşletmenin gereksinim duyduğu fonların belirlenmesiyle, bu fonların nereden, nasıl ve ne zaman karşılanacağına ilişkin fonksiyona ne ad verilir?
A) Finansman
B) Finans
C) Finansal Yönetim
D) Finansal İstem
E) Ekonomik Sistem

5. Finansal yönetimin birinci derecede ilişkide olduğu bilim dalı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) İktisat
B) Muhasebe
C) Pazarlama
D) Üretim
E) İstatistik

6. İşletmelerde kısa dönemli finansman ihtiyacının belirlenmesine yardımcı olan araç, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Proforma Bilanço
B) Proforma Gelir Tablosu
C) Nakit Bütçesi
D) Üretim Bütçesi
E) Sermaye Bütçesi

7. Finansal yönetimde göz önünde tutulması gereken en temel faktör, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Likidite
B) Vergi oranları
C) Faiz oranları
D) Enflasyon
E) Risk

8. Bir anonim şirketin ortaklarının varlığı, aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir?
A) Hisse senetlerinin değeriyle
B) Maliyet analiziyle
C) Kârlılık analiziyle
D) Risk derecesiyle
E) Sermaye yapısıyla

9. Belirli bir tarih itibariyle, işletmenin sahip olduğu varlıklarıyla, bu varlıkların kaynağını gösteren tablo, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fon akım tablosu
B) Kâr/zarar tablosu
C) Gelir tablosu
D) Bilanço
E) Nakit akım tablosu

10. Aşağıdakilerden hangisi, finansal tabloların birbirini izleyen dönemler itibariyle analiz edilmesini ifade eder?
A) Statik Analiz
B) Rasyonel Analiz
C) Dinamik Analiz
D) Bilimsel Analiz
E) Teknik Analiz

11. Bir dönemin sonu itibariyle fon açığını ya da fazlalığını ortaya koyan, finansal planlama aracı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bilanço
B) Proforma Gelir Tablosu
C) Fon Akım Tablosu
D) Kâr/Zarar Tablosu
E) Özsermaye Tablosu

12. Aşağıdakilerden hangisi, nakit ve nakit benzeriyle, geçici[yatırımlar, alacaklar ve stoklar gibi en geç bir yıl içinde nakde dönüşebilecek dönen varlıklardan oluşur?
A) Finansal planlama
B) Çalışma sermayesi
C) Likidite
D) Rasyonalite
E) Nakit bütçesi

13. Belirli muhasebe kuralları izlenerek hazırlanan ve gelir tablosuyla raporlanan kâr, aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
A) Muhasebe Kârı
B) Finansal Kâr
C) DividantKâr
D) Fon Fazlası
E) Sermaye Bütçelemesi

1.A 2.B 3.D 4.C 5.B 6.C 7.C 8.A 9.D 10.C 11.B 12.B 13.A

ünite 18

——————————————————————————–

1. Sermaye şirketlerinin kullandığı en etkin finansal araç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bono B) Tahvil C) Fon D) Para E) Hisse senedi

2. Bir ekonomide fon talep edenlerle fon arz edenler, fon akımını düzenleyen kurumlar, akım sağlayan araç ve gereçlerle bunları düzenleyen hukuki ve idari kuralların oluşturduğu yapıya ne ad verilir?
A) Finansa! Sistem
B) Üretim Sistemi
C) Piyasa
D) Muhasebe Sistemi
E) Ekonomi

3. Kısa süreli fon arz ve talebinin karşılaştığı piyasaya ne ad verilir?
A) Organize Piyasalar
B) Organize Olmamış Piyasalar
C) Sermaye Piyasası
D) Para Piyasası
E) Birincil Piyasa

4. Aşağıdakilerden hangisi, sermaye piyasasının özelliklerinden biridir?
A) Kısa sürelidir.
B) Geçici ihtiyaçlar ile başvurulun
C) Araçlar, ticari senetlerdir.
D) Fon kaynakları, resmi, ticari, vadesiz mevduattır.
E) Risk ve faiz oranı yüksektir.

5. I. Fon arz edenler
II. Yardımcı kuruluşlar
III. Devlet
IV. Hukuki ve idari düzen
V. Fon talep edenler
Yukarıdakilerden hangisi, finansal sistemi oluşturan unsurlardır?
A) I, II, III, V
B) II, IV, V
C) I, III, IV
D) III, IV
E) I, II, IV, V

6. Aşağıdakilerden hangisi, para ya da sermayenin başkalarının kullanımına sunulması karşılığında alınır?
A) Enflasyon B) İskonto C) Faiz D) Yatırım E) Likidite

7. Aşağıdakilerden hangisi, piyasa faiz oranını etkileyen faktörler arasında yer almaz?
A) Enflasyon
B) Ödenmeme riski
C) Yatırım kararları
D) Likidite riski
E) Vade

8. Aşağıdakilerden hangisi, para piyasasında fon alışverişinde kullanılan araçlardır?
A) Hisse senetleri
B) Tahviller
C) Primli tahviller
D) Ticari senetler
E) İmtiyazlı hisse senetleri

9. Menkul kıymetlerin kottan çıkarılmasına karar veren mercii, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Maliye Bakanlığı
B) Merkez Bankası
C) Borsa Yönetim Kurulu
D) Hazine Müsteşarlığı
E) Sermaye Piyasası Kurulu

10. Aşağıdakilerden hangisi, merkez bankalarının görevleri arasında sayılamaz?
A) Banknot çıkarmak
B) Para ve kredi politikasını yürütmek
C) Ulusal paranın değerini korumak
D) Devletin haznedarlığını yapmak
E) Ulusal yatırımları denetlemek.

11. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’deki kalkınma ve yatırım bankalarından biri değildir?
A) iller Banfcası
B) Türk Halk Bankası
C) Türk Eximbank
D) Sınai Yatırım Bankası
E) Türkiye Kalkınma Bankası

12. Aşağıdakilerden hangisi, çeşitli riskleri dağıtmak ya da azaltmak amacıyla, üyelerine hizmet sunmak üzere faaliyet gösteren yarı finansal kurumlardır?
A) Yatırım Bankaları
B) Kooperatifler
C) Sigorta Şirketleri
D) Kollektif Yatırım Kurumları
E) Factoring Şirketleri

13. Aşağıdakilerden hangisi, finansal araçların özelliklerinden biri değildir?
A) Geri dönülemezlik
B) Bölünebilirlik
C) Getiri
D) Vade
E) Riskin tahmin edilebilirliği

1.E 2.A 3.D 4.E 5.E 6.C 7.C 8.D 9.C 10.E 11.B 12.C 13.A

ünite 19

——————————————————————————–

1. Çokuluslu işletmelerde organizasyon değişikliğine ihtiyaç duyulmayan işlev aşağıdakilerden hangisidir?
A) Üretim
B) Pazarlama
C) Üst yönetim
D) İşletme politikası
E) Muhasebe

2. Üretimle ilgilenmeyen fakat ülkedeki işletmenin dış ülkelerde müşteri bulmasını sağlayan işletmelere ne ad verilir?
A) Aracı kurum
B) Perakendeci
C) Franchising
D) Dış ticaret işletmeleri
E) Şube açmak

3. Çok uluslu işletmelerin hangi faaliyetinde organizasyon değişikliğine gerek duyulmaz?
A) Franchising
B) JointVenture
C) Şube açmak
D) Dış ticaret işlemleri
E) İthalat, ihracat yapmak

4. Dolaysız yatarımı gerekli kılan yabancı ülkelere giriş yapma yöntemi, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Joint venture
B) Dış ticaret işletmesi
C) Ülke dışında şube açma
D) Franchising
E) Lisans anlaşması

5. Ülke içi ve ülke dışındaki yatırımları işletme amaçlarına ve işletme sahiplerinin çıkarlarına uygun bir biçimde yöneten ticaret veya sanayi kuruluşlarına verilen isimlerden biri değildir?
A) Uluslararası İşletme
B) Çokuluslu İşletme
C) Ulusal İşletme
D) Dünya İşletmesi
E) Global İşletme

6. I. İhracat-ithalat
II. Lisans anlaşması
III. Franchising
IV. Joint venture
V. Leasing
Yukarıdakilerden hangileri, çokuluslu işletmelerin yabancı ülkelere giriş yollarıdır?
A) I, II, III, IV
B) II, III, IV, V
C) III, IV, V
D) I, III, V
E) II, III, IV

7. İki veya daha çok ortağın kendi faaliyetlerini sürdürürken, belli bir işi görmek üzere sürekli veya geçici olarak bir şirket kurup, bu şirketin faaliyetleri için kendi işletmelerinden teknik, mali ve ticari destek sağlamak üzere anlaşmalarını ifade eden kavram, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Franchising
B) Forfaiting
C) Joint venture
D) Dış ticaret işletmeleri
E) Factoring

8. Aşağıdakilerden hangisi, çokuluslu işletmelerin karşılaşacağı yasal ve siyasi farklılıklardan biri değildir?
A) Yasal uygulamalar
B) Kotalar
C) Ambargolar
D) Yabancı düşmanlığı
E) Tarifeler

9. Finansman, üretim ve diğer fonksiyonların yönetsel açıdan bağımsız bölümlerde sürdürüldüğü yapılanma, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fonksiyonel Tabanlı Global Yapılanma
B) Bölge Temeline Dayalı Global Yapılanma
C) Ürün Tabanlı Global Yapılanma
D) İşleve Dayalı Global Yapılanma
E) Sürece Dayalı Global Yapılanma

10. Dünyanın neresinde olursa olsun, benzer tüketici gruplarına aynı imajla sunulan ürünler, aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Lüks Ürünler
B) Yerel Ürünler
C) Global Ürünler
D) Kaliteli Ürünler
E) Normal Ürünler

11. I. Ülke sayısı
II. Ürün çeşidi
III. Ülke dışında mülkiyet edinme
IV. Üst yönetimin milliyeti
Yukarıdakilerden hangisi, işletmelerin çokuluslulaşması konusundaki ölçütlerdendir?
A) I, II, III
B) I, III, IV
C) II, III, IV
D) II, IV
E) I, III

12. Lisans anlaşması sonucunda, lisans veren işletmenin aldığı karşılık, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Iskonto
B) Faiz
C) Royalte
D) Prim
E) Rant

13. Aşağıdakilerden hangisi, globalleşmenin başlangıcı olmuştur?
A) Avrupa’nın keşfi
B) I. Dünya Savaşı
C) Soğuk Savaş
D) II. Dünya Savaşı
E) 1990′lı yıllardaki gelişmeler

1.A 2.D 3.E 4.E 5.C 6.A 7.C 8.D 9.A 10.C 11.B 12.C 13.D

 

212 kez okundu.

Genel İşletme Deneme Sınavları (Tüm Üniteler) 1.SINIF Hakkında Yorum Yaz

Açıköğretim Öğrencilerine Tek Sınavı Müjdesi!!

Açıköğretim Öğrencilerine Tek Sınavı Müjdesi!!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim bölümlerinde okurken tek dersten dolayı yıl/dönem uzatan...

aofbilgi1 Yorum5 Haziran 2013
Aöf Dış Ticaret Kredili Sistem Çıkmış Soruları

Aöf Dış Ticaret Kredili Sistem Çıkmış Soruları

Aöf Dış Ticaret 1.Sınıf Çıkmış Soruları - Aöfbilgiler.com - Sitemizden Belge İndirmek...

aofbilgi0 Yorum15 Kasım 2013
Açıköğretim’de mezuniyet kolaylaştı

Açıköğretim’de mezuniyet kolaylaştı

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Davut Aydın, Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF)...

bahar güneşi0 Yorum18 Haziran 2013
Aöf Öğrencilerine Dijital Çözüm

Aöf Öğrencilerine Dijital Çözüm

Açık Öğretim Öğrencileri dertlerini her fırsatta dile getirmeye çalışıyorlar. Eğitim...

bahar güneşi0 Yorum18 Haziran 2013
Genel İşletme (Tam Özet) AOF

Genel İşletme (Tam Özet) AOF

İşletme Kavramı Bu Ünitede; İşletme biliminin ve işletmelerin ekonomik sistem içindeki...

bahar güneşi0 Yorum26 Haziran 2013
Aöf Dış Ticaret Kredili Sistem Çıkmış Soruları

Aöf Dış Ticaret Kredili Sistem Çıkmış Soruları

Aöf Dış Ticaret 1.Sınıf Çıkmış Soruları - Aöfbilgiler.com - Sitemizden Belge İndirmek...

aofbilgi0 Yorum15 Kasım 2013
Açık Öğretim Fakültesi, Kayıt İçin Gerekli Belgeler

Açık Öğretim Fakültesi, Kayıt İçin Gerekli Belgeler

Aöfbilgiler ailesi olarak elimizden geldiğince aöf öğrencilerine katkıda bulunmaya...

aofbilgi0 Yorum14 Eylül 2013
Açık Öğretim 2013 – 2014 Kayıt Tarihleri

Açık Öğretim 2013 – 2014 Kayıt Tarihleri

2013 - 2014 ÖĞRETİM YILI İNTERNET BAŞVURU, KAYIT ve KAYIT YENİLEME TARİHLERİ GÜZ...

aofbilgi0 Yorum2 Ağustos 2013
AÖF Türk Dili 2 Çıkmış Sorular İndir

AÖF Türk Dili 2 Çıkmış Sorular İndir

AÖF bahar dönemi çıkmış sorular 1,2,3,4 sınıf ara sınav soruları ve cevapları indir....

aofbilgi0 Yorum28 Temmuz 2013
Bankacılık 1.Sınıf Ve 2. Sınıf Güz Dönemi Ara Sınav Çıkmış Soruları (Kredili Sistem)

Bankacılık 1.Sınıf Ve 2. Sınıf Güz Dönemi Ara Sınav Çıkmış Soruları (Kredili Sistem)

Bankacılık 1.Sınıf güz ara sınav 2013 kredili sistem çıkmış...

aofbilgi0 Yorum26 Temmuz 2013

Arşiv

Tavsiyelerim

    E-Bülten

    E-Posta adresinizi aşağıdaki bölümden bültenimize ekleyerek yeni yazılarımızdan haberdar olabilirsiniz!


    Aboneliğinizin onaylanması için lütfen verdiğiniz mail adresini kontrol ediniz.!

    İletişim Formu